Regulamin

Regulamin

§1 PRZEDMIOT REGULAMINU

1. Regulamin obowiązuje na terenie Aparthotelu Residence 1898 i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Hotelem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3. Opiekunem Gości jest pracownik recepcji hotelowej.
4. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując ww. czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5. Regulamin jest dostępny w recepcji hotelowej, w każdym pokoju hotelowym.

§2 DOBA HOTELOWA

1. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.
3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gości nieprzestrzegających obowiązującego regulaminu.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Szczegółowe informacje uzyskacie Państwo w recepcji hotelowej.
7. W przypadku gdy Gość nie opuści apartamentu do wyznaczonej godziny wymeldowania, może zostać obciążony za dodatkowa dobę.
8. W przypadku gdy Gość w dniu wymeldowania pozostawi swoje rzeczy w apartamencie, a sam będzie nieobecny do ustalonej godziny wymeldowania, Hotel zastrzega sobie prawo do spakowania rzeczy gościa i przechowania ich na recepcji do momentu odbioru przez Gościa.

§3 REZERWACJA I MELDUNEK

1. Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem każdego z gości oraz podpisanie karty meldunkowej.
2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
3. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub innych Gości albo szkodę na osobie innego Gościa, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu, albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt innych Gości lub funkcjonowanie Hotelu.
4. Hotel zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
5. Hotel zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt, podczas dokonywania czynności meldunkowych.
6. Dodatkowe należności wynikające z pobytu Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
7. Za wykonane rozmowy telefoniczne Gość zostanie obciążony zgodnie z cennikiem hotelowym i kwota ta zostanie doliczona do końcowego rachunku Gościa.
8. W przypadku opuszczenia przez Gościa Hotelu w terminie wcześniejszym niż zawarty w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach nie zostanie zwrócona.
9. W przypadku nieprzybycia Gościa do Hotelu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Hotel nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.
10. Hotel ma prawo pobrać depozyt w trakcie zameldowania gościa w wysokości ustalonej w cenniku, depozyt ten zostanie zwrócony podczas wymeldowania, gdy nie zostaną stwierdzone żadne uszkodzenia w apartamencie.

§ 4 USŁUGI

1. Hotel świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy Państwa o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze hotelu niezwłoczną reakcję.
2. Hotel ma obowiązek zapewnić:

  • Bezpieczeństwo pobytu oraz ochronę danych osobowych
  • Profesjonalną obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych przez Hotel
  • Sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w Jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi takie życzenie.

3. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • Udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą
  • Budzenie o wyznaczonej godzinie
  • Hotel może odmówić przyjęcia bagażu w dniach innych, niż daty pobytu Gościa oraz bagaży niemających cech bagażu osobistego
  • Zamawianie taksówki
  • Wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku, tylko w miejscach do tego wyznaczonych

§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1. Gość hotelowy powinien zawiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
2. Hotel nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
3. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty oraz zwierzęta pozostawione w pojeździe niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem Hotelu.

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

1. Dzieci poniżej 12. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2. Gość hotelowy ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób, w tym także winy nieumyślnej.
3. Hotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty kredytowej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji lub obsługi pięter.
5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Hotel może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Hotelu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Hotelu.
6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, wyłączyć telewizor, zgasić światło, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi, a klucz oddać pracownikowi recepcji.
7. Hotelowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Hotelu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1. Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa zostaną odesłane na wskazany adres na jego koszt.
2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Hotel przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Hotelu. Artykuły spożywcze będą przechowywane przez 24 godziny.

§ 8 CISZA NOCNA

1. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do godz. 7.00 dnia następnego.
2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

§ 9 POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń niestanowiących wyposażenia pokoju.
2. W Hotelu akceptujemy pobyt jednego zwierzęcia domowego. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się, podpisania i bezwzględnego przestrzegania regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Hotelu. Regulamin znajduje się w recepcji. Za wszelkie szkody i zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzę odpowiada jego właściciel. Koszt pobytu zwierzęcia jest ustalony w cenniku.
3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju w wysokości ustalonej w cenniku. W przypadku uruchomienia systemu DOS i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami (ustalonymi w cenniku).
4. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Hotel bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu.
5. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych – broni i
amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych, iluminacyjnych itp. 6. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez Hotel Residence 1898 z siedzibą w Warszawie ul. Marszałkowska 72 dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hotelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hotel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.
7. Zakazuje się prowadzenia na terenie Hotelu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
8. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości hotelu.
9. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych i ich wyposażeniu, poza nieznacznym przestawianiem mebli (sofy, krzeseł) i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
10. Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być kierowane do kierownictwa Hotelu osobiście lub wysłane na adres e-mail: biuro@1898.pl.
11. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem hotelowym a Hotelem jest sąd właściwy dla siedziby głównej Aparthotelu Residence 1898.

Dyrekcja Hotelu
Residence 1898

Cennik

1) Pobyt zwierząt (każdego rodzaju) dodatkowo płatne 60zł za dobę,
2) Dostawka lub dodatkowa pościel dla osoby dorosłej – 100zł za noc, dla dziecka (do 12
roku życia) – 60zł z noc,
3) Dodatkowa część pościeli (np. sama kołdra) – 50zł za noc,
4) Dodatkowe sprzątanie – 100zł,
5) Dodatkowe sprzątanie ap. 405 – 150zł,
6) Depozyt dla ap. 405 – 500zł (zwracany przy wymeldowaniu),
7) Late check-out do godziny 14 – połowa doby hotelowej,
8) Late check-out po godzinie 14 – koszt całej kolejnej doby hotelowej,
9) Zgubiona karta magnetyczna – 50zł,
10) Kara za palenie w pokoju – 500zł,
11) Przyjazd straży pożarnej z winy gościa – 3000zł.